UWAGA! Na ogłoszeniu dot. przedmiotowej akcji informacyjnej oraz w niektórych miejscach na stronie internetowej został błędnie podany kod pocztowy Spółki S.T.I. Polska. Poprawny kod pocztowy: 02-512.


UWAGA. Przypominamy, że ograniczenia epidemiczne uniemożliwiają przeprowadzenie dialogu i zorganizowanie spotkań stacjonarnych – dlatego forma Akcji informacyjnej dostosowana do obostrzeń „Covid-19” przewiduje wyłącznie zebranie opinii zainteresowanych mieszkańców gminy wyrażonych wyłącznie na Formularzach opinii, możliwych do pobrania z niniejszej strony internetowej.

Wykonawca przeprowadzi szczegółowa analizę wszystkich otrzymanych Formularzy ale wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnionych, podpisanych i dostarczonych w terminie do dnia 31 października 2021r. (decyduje data wpływu): w oryginale wersji papierowej tylko na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa jako skan obu stron tylko na adres e-mail: info@stipolska.eu

Pytania/ opinie/ Formularze skierowane w inny sposób tj. na inny email lub na inny adres pocztowy oraz po wyznaczonym terminie nie będą przetwarzane i brane pod uwagę w dalszych pracach projektowych.


Obwodnica Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63

jest planowanym zadaniem inwestycyjnym znajdującym się na terenie gminy wiejskiej Siedlce i miasta Siedlce.

Aktualne stadium inwestycji to wstępne prace przygotowawcze:

Studium Techniczno- Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej

wraz uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach


Podstawowe cele inwestycji:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego tranzytowego o adekwatnych prędkościach podróżnych
 • odciążenie miasta Siedlce od ruchu tranzytowego,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu

W ramach inwestycji planuje się:

 • budowę trasy głównej – obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi,
 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji
 • budowę mostów i wiaduktów na rzekach, ciekach i linii kolejowej
 • budowę systemu odwodnienia drogi np. rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych
 • budowę urządzeń ochrony środowisk np. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi „GP” tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;
 • prędkość projektowa 100 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego
 • Droga jednojezdniowa dwupasowa 1×2 tj. o jednym pasie dla każdego kierunku ruchu:

szerokość pasa ruchu: 3,5 m
– dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś
– rodzaj nawierzchni : bitumiczna (asfaltowa)
– pobocza: min. 1,5 m

Materiały o pobrania:

Rysunki planów sytuacyjnych w wysokiej rozdzielczości – format PDF – czas pobierania jest uzależniony od szybkości łącza internetowego