UWAGA. Przypominamy, że ograniczenia epidemiczne uniemożliwiają przeprowadzenie dialogu i zorganizowanie spotkań stacjonarnych – dlatego forma Akcji informacyjnej dostosowana do obostrzeń „Covid-19” przewiduje wyłącznie zebranie opinii zainteresowanych mieszkańców gminy wyrażonych wyłącznie na Formularzach opinii, możliwych do pobrania z niniejszej strony internetowej.

Wykonawca przeprowadzi szczegółowa analizę wszystkich otrzymanych Formularzy ale wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnionych, podpisanych i dostarczonych w terminie do dnia 19 lutego 2021r. (decyduje data wpływu): w oryginale wersji papierowej tylko na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 05-512 Warszawa jako skan obu stron tylko na adres e-mail: info@stipolska.eu

Pytania/ opinie/ Formularze skierowane w inny sposób tj. na inny email lub na inny adres pocztowy oraz po wyznaczonym terminie nie będą przetwarzane i brane pod uwagę w dalszych pracach projektowych. O efektach tych czynności zostaną mieszkańcy gminy poinformowani w ramach drugiej Akcji informacyjnej.


Obwodnica Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63
jest planowanym zadaniem inwestycyjnym znajdującym się na terenie gminy wiejskiej Siedlce i miasta Siedlce.
Aktualne stadium inwestycji to wstępne prace przygotowawcze:
Studium Techniczno- Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej
wraz uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Podstawowe cele inwestycji:
 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego tranzytowego o adekwatnych prędkościach podróżnych
 • odciążenie miasta Siedlce od ruchu tranzytowego,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu
W ramach inwestycji planuje się:
 • budowę trasy głównej – obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi,
 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji
 • budowę mostów i wiaduktów na rzekach, ciekach i linii kolejowej
 • budowę systemu odwodnienia drogi np. rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych
 • budowę urządzeń ochrony środowisk np. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,
Przebieg wariantów trasy obwodnicy został podzielony na 3 odcinki decyzyjne.
 1. Odcinek decyzyjny Chodów – wyznaczono 3 warianty przebiegu:
  1. Wariant Zachodni (niebieski),
  2. Wariant Centralny (fioletowy),
  3. Wariant Wschodni (żółty)
  4. Alternatywny podwariant Żukowo (pomarańczowy) dla w/w wariantu Centralnego i Wschodniego
 2. Odcinek decyzyjny Siedlce – wyznaczono 2 warianty przebiegu:
  1. Wariant A (czarny),
  2. Wariant B (biały)
 3. Obręb decyzyjny Iganie – wyznaczono 4 warianty włączenia w przebieg istniejącej drogi krajowej nr 2:
  1. Wariant „Istniejące rondo” – skrzyżowanie typu rondo w istniejącej lokalizacji
  2. Wariant „Rondo Siedlecka” – skrzyżowanie typu rondo na ul. Siedleckiej
  3. Wariant „Rondo DK2” – skrzyżowanie typu rondo na drodze krajowej nr 2
  4. Wariant „Przejazd” – przejazd nad ul. Siedlecką bez skrzyżowania

Długość całego odcinka wynosi ok. 6,5 – 8,0 km – w zależności od wariantu i sposobu włączenia w drogę krajową nr 2.

Podstawowe parametry techniczne
 • klasa techniczna drogi „GP” tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;
 • prędkość projektowa 100 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego
 • Droga jednojezdniowa dwupasowa 1×2 tj. o jednym pasie dla każdego kierunku ruchu:

– szerokość pasa ruchu: 3,5 m
– dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś
– rodzaj nawierzchni : bitumiczna (asfaltowa)
– pobocza: min. 1,5 m

 Planowany harmonogram realizacji:
 • 2022 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej
 • 2024 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:
 • 2025 r. podpisanie umowy z Wykonawcą Robót
 • 2026 r. – 2028 r. realizacja robót budowlanych.
Materiały o pobrania:
Rysunki planów sytuacyjnych w wysokiej rozdzielczości – format PDF – czas pobierania jest uzależniony od szybkości łącza internetowego