Zakończono:

Zakończono analizy związane z opiniowaniem przez społeczeństwo.

Wypracowano cztery warianty tras (w tym jeden wynikowy złożeniowy).

08-09-2022 – na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału w Warszawie ustalono, że wariantem preferowanym jest złożenie wariantu wschodniego od początku obwodnicy i w okolicy Chodowa oraz zachodniego w dalszej części aż do końca, czyli do połączenia z istniejącą DK2. WW/WZ-A

Przed nami:

 • Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze zatwierdzi wariant preferowany przebiegu nowej trasy.
 • Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, ze wskazaniem wariantu preferowanego. Planujemy złożyć wniosek w II połowie bieżącego roku..

ETAP PRZYGOTOWAWCZY – DOKUMENTACJA

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
oraz elementami koncepcji programowej
dla zadania
„Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63”
data zawarcia umowy: 6.11.2020


Obwodnica Siedlce w ciągu drogi krajowej nr 63

jest planowanym zadaniem inwestycyjnym znajdującym w województwie mazowieckim na terenie gminy wiejskiej Siedlce i miasta Siedlce z planowanym przebiegiem znajdującym się na zachód od centrum miasta Siedlce.

Podstawowe cele inwestycji:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
 • odciążenie miasta Siedlce od ruchu tranzytowego,
 • dostosowanie parametrów technicznych dróg do obowiązujących warunków technicznych;

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy:

 • klasa techniczna drogi GP (główna ruchu przyspieszonego), tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;
 • prędkość do projektowania 110 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego;
 • droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu (po jednym dla każdego kierunku) za wyjątkiem wariantu centralnego (WC-A) odcinka pomiędzy skrzyżowaniem „S2” i „S3” gdzie jest to droga dwujezdniowa o czterech pasach ruchu, po dwa dla każdego kierunku;
 • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś

Początek – po północnej stronie miejscowości Chodów jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 63

Koniec – po zachodniej stronie miasta Siedlce, w rejonie miejscowości Stare Iganie, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 2

W ramach inwestycji planuje się:

 • budowę trasy głównej – obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi,
 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji,
 • budowę mostów i wiaduktów na rzekach, ciekach i linii kolejowej,
 • budowę systemu odwodnienia drogi np. rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych,
 • budowę urządzeń ochrony środowisk np. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni.

Rysunki – do pobrania: